Chrysopoeia No. 1

Dimension: 120×150 cm
Material: Yuta and rame
Year: 2022
Portfolio: Chrysopoeia Series

Chrysopoeia No. 1

Dimension: 120×150 cm
Material: Yuta and rame
Year: 2022
Portfolio: Chrysopoeia Series