Chrysopoeia / Tableaux no. III

Dimension: 90×70 cm
Material: cotton, rame
Year: 2022
Portfolio: Chrysopoeia Series

Chrysopoeia / Tableaux no. III

Dimension: 90×70 cm
Material: cotton, rame
Year: 2022
Portfolio: Chrysopoeia Series